English (UK)SpanishESFrenchfr-FR

S&N assessors

Participacions preferents

Ràtio:  / 0
DolentBo 

Moltes persones es poden preguntar què són les participacions preferents. Per desgràcia, molts dels afectats ho han descobert de cop, quan han anat al banc a retirar uns fons que havien aconseguit estalviar amb temps i esforç i han descobert que aquells diners no estan disponibles.

Per tant, el primer entrebanc és el desconeixement: ni els mateixos afectats són conscients moltes vegades de que ho són. En la majoria de casos, estem parlant d’estalviadors que van acudir a la persona de confiança de la seva entitat bancaria cercant algun tipus de compte d’estalvi a termini. El que els hi va oferir semblava interessant: “una  mena de dipòsit” amb una alta rendibilitat, sense més explicacions. Al cap de poc, signaven un contracte de compra de participacions preferents.

Però, què són realment les participacions preferents?

Cal dir en primer lloc, que són un instrument financer complex i de risc molt elevat. Tècnicament, es poden definir com a valors emesos per una entitat però que, a diferència d’accions i altres valors similars, no concedeixen cap participació en el capital de l’entitat i, per tant, tampoc dret de vot. A més a més, tenen caràcter perpetu i no garanteixen la seva rendibilitat.

En altres paraules: en la majoria de casos, la persona afectada diposita una quantitat de diners sense que els pugui tornar a recuperar, rebent un tipus d’interès generalment variable i no garantit.

Sobre aquest darrer punt, el rendiment que ofereixen (o no) les participacions preferents, va lligat a que l’entitat que les emet tingui beneficis (o no). A ningú se li escapa doncs, que en l’actual situació econòmica les participacions preferents de qualsevol entitat bancària a més d’implicar un risc important sobre el capital dipositat, ofereixen un interès nul o molt baix.

Existeix alguna solució?

La primera solució, poc recomanable, es vendre les seves participacions preferents en un dels mercats secundaris. És, com diem, poc recomanable, perquè el més probable és que es venguin per un preu molt inferior al de compra.

D’altra banda, com hem dit abans, les participacions preferents són un negoci complex i de risc molt elevat. Això fa que la regulació d’aquest tipus de negoci entri dins del marc de la Directiva Europea sobre Mercats d’Instruments Financers. En concret, la Directiva exigeix que alhora d’adquirir aquest tipus d’instruments financers, l’entitat sotmeti al seu client a un test per determinar que coneix el que està comprant i només pot vendre aquest producte en cas afirmatiu.

En la majoria de casos, aquest test no es va dur a terme.

A més a més, com també hem dit, cal tenir en compte el caràcter perpetu de molts d’aquests negocis a més de la informació directament enganyosa oferta als afectats en alguns casos.

Si sumem tots aquests elements, podem arribar a la conclusió de que un bon grapat de contractes de compra de participacions preferents son nuls de ple dret, al haver actuat el client induït per engany o error.

Si l’entitat no admet la nul·litat del contracte, es pot recórrer judicialment. En cas d’èxit, el Jutge ordenarà que es retornin els diners a la persona afectada.

En qualsevol cas, també existeix la via extrajudicial. En aquest sentit, pot interposar una reclamació directament davant del Servei de Defensa del Client de la seva entitat bancària. En cas que aquest Servei no li ofereixi una solució en el termini de dos mesos, por interposar una reclamació davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El meu cas es pot guanyar?

Per poder determinar la viabilitat d’una reclamació d’aquest tipus, cal estudiar-la cas per cas. En concret, cal examinar els coneixement financers del contractant, el tipus d’informació que es va donar, el redactat del contracte, etc.

És cert que actualment, no hi ha una línia jurisprudencial ferma en aquest sentit. No obstant, hi ha molts motius per l’esperança ja que en casos d’altres productes financers complexos com els anomenats SWAP, sí que comptem amb una abundant repertori de jurisprudència amb sentències en les que s’ha declarat la seva nul·litat pels mateixos motius.

A S&N assessors, podem estudiar el seu cas i analitzar la viabilitat d’una reclamació judicial exitosa.

 

 

bull_1 bull_2 bull_3 hover background1 background2